Cotkytle

COTKYTLE   HERBORTICE   JANOUŠOV   MEZILESÍ

informace o obci dle zákona

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.   Název


 Obec Cotkytle

2.   Důvod a způsob založení


Obec Cotkytle vznikla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Postavení obcí dle tohoto zákona: 

 • Obec Cotkytle je základní územní samosprávný celek České republiky.
 • Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
 • Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 • Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
 • Obec má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštními zákony.
 • Obec hospodaří podle sestaveného rozpočtu a vyúčtování hospodaření provádí po skončení kalendářního roku. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před jejich projednáním v Zastupitelstvu obce Cotkytle, aby se k němu mohli vyjádřit občané (viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).
 • Obec Cotkytlejako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí
  je zákon č. 128/2000 Sb.,  Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad.
  Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad.
  Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad.

3.   Organizační struktura


 • Starosta
 • rozpočtářka
 • uklízečka, udržbář

Obec je spravována Zastupitelstvem obce Cotkytle(dále jen zastupitelstvem obce), které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni občany ve volbách do zastupitelstev obcí. Zastupitelstvo obce má celkem 7 členů a schází se podle potřeby 4x do roka. Jeho jednání jsou veřejná a může se jich zúčastnit každý občan Cotkytle starší osmnácti let.

3.a Zřizované organizace

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí - příspěvková organizace. Odkaz vás zavede na administrativní registr ekonomických subjektů (ARES).

4.   Kontaktní spojení


4.1  Kontaktní poštovní adresa

Obec Cotkytle

561 32 Cotkytle 3

4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Cotkytle 3

4.3  Úřední hodiny

po       7.00 - 11.00    12.00 - 16.00

st        7.00 - 11.00    12.00 - 16.00

4.4  Telefon

465 382 125 úřad
 

4.5  Mobilní telefon / fax

702 292 311 starosta / fax není používán

4.6  Adresa internetové stránky

www.cotkytle.cz

4.7  Adresa e-podatelny

obec@cotkytle.cz

4.8  Další elektronické adresy

starosta@cotkytle.cz

ucetni@cotkytle.cz

  4.9  Datová schránka

obec Cotkytle - ID: ze3a4ha

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle §2 odst. 3) vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

a) Příjem dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

 • Obecní úřad Cotkytle, Cotkytle 3

b) Úřední hodiny podatelny:

Pondělí a středa 08:00 h - 16.00 h

c) Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, které se přijímají v digitální podobě:

 • statické textové, případně kombinované textové a obrazové dokumenty:

DOC(X), XLS(X), PPT(X) – soubory vytvořené Microsoft Office

PDF/A, ISO 19005 – Portable Dokument Format for the Long-term Archiving

TXT – prostý text

RTF – (Rich TextFormat) proprietální na platformě nezávislý formát pro uložení textu

 • statické obrazové dokumenty:

JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918 – Joint Photographic Experts Group File Interchange Format

TIF/TIFF, revize 6 – Tagged Image File Format – nekomprimovaný

PNG, ISO/IEC 15948 – Portable Network Graphics

 • dynamické obrazové dokumenty:

MPEG-2, ISO/IEC 13818 - Moving Picture Experts Group Phase 2

MPEG-1, ISO/IEC 11172 - Moving Picture Experts Group Phase 1

GIF - Graphics Interchange Fotmat

 • zvukové dokumenty:

MP2 - MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II

MP3 - MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III

 • databáze a metadata

XML - Extensible Markup Language Document

 • datové zprávy z ISDS

Ostatní typy souborů nebo zaheslované soubory nebudou přijaty.

d) Přehled přenosných technických nosičů dat a přijímání dokumentů v digitální podobě:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO 9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB Flash disk
 • USB externí HDD
 • Podání na jiných nosičích nebudou přijata. Podání je zaevidováno jako osobní podání.

CD/DVD je zařazeno jako příloha podání a nevrací se podávajícímu.

Podání na ostatních přenosných nosičích nesmí překročit velikost 9 MB.

Pokud datová zpráva a dokument v ní označený nebude podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou, popřípadě opatřen kvalifikovaným časovým razítkem, bude považován za prostou kopii dokumentu.

e) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

f) Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, podatelna dokument nezpracovává. Rovněž podatelna nezpracovává dokumenty, které jsou v analogové podobě neúplné nebo poškozené natolik, že je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně nelze určit odesílatele.

5.   Případné platby lze poukázat


číslo účtu 111309115 / kód banky 0300  - pro bezhotovostní platbu
nebo v hotovosti na obecním úřadu

6.   IČ


00278602

7.   DIČ--


obec Cotkytle není plátce DPH

8.   Dokumenty


8.1  Seznamy hlavních dokumentů

Seznam hlavních dokumentů je k dispozici na obecním úřadě v úředních hodinách.
- územní plán obce
- pasport místních komunikací
- požární řád obce
- jednací řád zastupitelstva obce
- rozpočty obce
-plán rozvoje obce
 

www.cotkytle.cz  / úřad / dokumenty / vyhlášky

8.2  Rozpočet

www.cotkytle.cz  / zastupitelstvo / finance

9.   Žádosti o informace


Obecní úřad je povinným subjektem, který má dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.
Obecní úřad poskytuje informace ústní, písemné a umožňuje nahlížení do požadovaných spisů.
Dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost o poskytnutí informace zasílejte:
1. písemně na adresu:
Obecní úřad Cotkytle
Cotkytle 3
561 32 Cotkytle
2. prostřednictvím emailu obec@cotkytle.cz
3. telefonicky na č.t. 465 382 125
4. ústně v kanceláři úřadu
5. prostřednictvím datové schránky ze3a4ha

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány do velikosti 20 MB ve formátech čitelných a kompatibilních s formáty MS Office a dále formáty pdf, html, xml, jpg, gif, bmp.

10.  Příjem žádostí a dalších podání


Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně

Osobní předání žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí oprávech a povinnostech osob je možné provést v kanceláři Obecního úřadu Cotkytle.

11.  Opravné prostředky


Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
•  proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u správního orgánu, který napadené rozhodnut vydal - srov. § 81 a násl. správního řádu
Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:
• proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením rozhodnutí) u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno – srov. § 109 a násl. daňového řádu
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
• proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u povinného subjektu (obce), která napadené rozhodnutí vydala – srov. § 16 a násl. SvInf proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u povinného subjektu (obce), která žádost nevyřídila, ačkoliv měla - srov. § 16a SvInf

12.  Formuláře


Všechny formuláře jsou dostupné na webových stránkách obce a na podatelně Obecního úřad v Cotkytli.   www.cotkytle.cz  / úřad / tiskopisy.
Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

13.  Popisy postupů - návody pro řešení životních situací


Všechny návody na řešení životních situací naleznete na portálu veřejné správy České republiky www.portal.gov.cz nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

Vybrané životní situace

a) Pojmenování (název) životní situace
HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU


Základní informace k životní situaci
Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:
• občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
• zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popř. pěstoun,
• zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
• podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Na které instituci životní situaci řešit
Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.:
• na obecním úřadu,
• v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst,
• na území vojenských újezdů na újezdních úřadech.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
• vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis),
• doložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
• doložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu.
Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny.
Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.
Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.
Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.
Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.
Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně.
Vzor tiskopisu naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč.
Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Adresu místa nového trvalého pobytu následně nezapomeňte ohlásit příslušným institucím; podrobné informace naleznete na internetových stránkách Správy základních registrů.
Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
• Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.
Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel a nedostatky ani po výzvě ve stanovené lhůtě nejsou odstraněny. Ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.
Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu a proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo vnitra - Evidence obyvatel, trvalý pobyt

Za správnost návodu odpovídá útvar
Ministerstvo vnitra - odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2014, naposledy aktualizován 01.01.2014
Datum konce platnosti popisu
Bez časového omezení

b) Pojmenování (název) životní situace
VÝDEJ ÚDAJŮ Z EVIDENCE OBYVATEL


Základní informace k životní situaci
Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o:
• státních občanech České republiky (dále jen "občan"),
• osobách, které pozbyly státní občanství České republiky, a
• cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost může podat obyvatel starší 15 let.
Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.
O poskytnutí údajů může rovněž požádat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.
Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra.
Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytuje na žádost obyvatele údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí.
Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat na Ministerstvu vnitra, krajském úřadu nebo obecním úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.
Žádost lze také podat osobně na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu, Ministerstvu vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (identifikace pomocí bezpečnostního osobního kódu).
Obyvatel starší 15 let může podat žádost o poskytnutí údajů v listinné podobě na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem; povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů.
Při písemném podání lze využít tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému".

Na které instituci životní situaci řešit
Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Doklad totožnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" je k dispozici (ke stažení) na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo u všech úřadů příslušných k poskytování údajů.
Tiskopis "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" (rozšířený o možnost žádat informace o osobě blízké a možnost podání zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo jinou osobou), který lze podat elektronicky, je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
Pro vyplnění formuláře je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader verze 9.0 a vyšší.
Tento typ formuláře musí být v případě jeho elektronického zaslání opatřen zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo být podán prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Obyvatel za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč (za každou započatou stránku) formou kolkové známky nebo v hotovosti při podání na úřadu.
V případě podání žádosti elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu, na Ministerstvo vnitra lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710.
Jako variabilní symbol je třeba uvést číslo ve tvaru 1111...., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) - např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery apod.).
První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky; specifický symbol: 433.
Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
Elektronická služba, kterou lze využít
Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného úřadu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo vnitra - Evidence obyvatel, trvalý pobyt

Za správnost návodu odpovídá útvar
Ministerstvo vnitra - odbor správních činností
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2014, naposledy aktualizován 01.01.2014
Datum konce platnosti popisu
Bez časového omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Ministerstvo vnitra poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštním právním předpisem, např.:
• zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
• zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra, a to jen, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

c) Pojmenování (název) životní situace
OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU NEBO KOPIE S LISTINOU (VIDIMACE) A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU (LEGALIZACE)


Základní informace k životní situaci
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 a § 10 odst. 3 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):
• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
• je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram,
• je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
• jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
• jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
• není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o:
- prvopis,
- již ověřenou vidimovanou listinu,
- listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
- opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
- stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):
• je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
• jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
• je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
• jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Je třeba navštívit některý z níže uvedených úřadů (viz bod 08), příslušný k provedení vidimace a legalizace, a předložit ověřující osobě vidimovanou listinu nebo listinu, na níž má být legalizován podpis.
O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize.
Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Na které instituci životní situaci řešit
Vidimaci a legalizaci provádí krajské úřady; obecní úřady obce s rozšířenou působností; obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů; újezdní úřady; Česká pošta a Hospodářská komora České republiky.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování):
• občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
• průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
• průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
• průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
• průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
• průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.
Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování).
Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat (§ 10 odst. 6 zákona o ověřování).

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo vnitra

Za správnost návodu odpovídá útvar
Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
03.03.2014, naposledy aktualizován 03.03.2014
Datum konce platnosti popisu
Bez časového omezení

d) Pojmenování (název) životní situace
KÁCENÍ DŘEVIN


Základní informace k životní situaci
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník, v případě spoluvlastnictví všichni vlastníci (dále žadatel) pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka (ů) pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Ke kácení dřevin (rostoucích mimo les) je třeba povolení orgánu ochrany přírody, pokud není dále stanoveno jinak:
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin 3),
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.
Pozn. zahradou se rozumí pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.
Povolení ke kácení dřevin není třeba, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život, či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Kácení z těchto důvodů je třeba oznámit orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona)

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
1. Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi - jste-li vlastníkem pozemku, na němž chcete kácet zeleň
2. Uplatněním požadavku na podatelně obecního úřadu, jedná-li se o úpravu zeleně ve vlastnictví obce Cotkytle

Na které instituci životní situaci řešit
Obecní úřad Cotkytle– podatelna.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin a
d) zdůvodnění žádosti.

Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků 4) a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav 5),
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin,
d) zdůvodnění oznámení a
e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti je možné stáhnout na webových stránkách www.cotkytle.cz nebo vyzvednout osobně na podatelně Obecního úřadu v Cotkytli.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta k vydání souhlasu ke kácení dřevin je 30 - ti denní, ve zvlášť složitých případech
60-ti denní.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Všichni spoluvlastníci pozemku, na kterém dřevina roste, vlastník sousedního pozemku, pokud dřeviny rostou v hranici. Účastníkem řízení může být (za podmínek stanovených zákonem) i občanské sdružení.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Před vydáním souhlasu ke kácení je nutné provést místní šetření pro zjištění skutečného stavu stromu a posouzení, zda bude vydáno kladné povolení.
Elektronická služba, kterou lze využít

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje prostřednictvím Obecního úřadu v Cotkytli.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
a) Fyzické osobě, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les, pokutu ve výši do 20 tis. Kč. V případě, že se jedná o skupinu dřevin, pokutu ve výši do 100 tis. Kč.
b) Právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les, pokutu ve výši do 1 mil. Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar
Obecní úřad Cotkytle
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
16.6. 2015, naposledy aktualizován 16.6.2015
Datum konce platnosti popisu
Bez časového omezení

14.  Předpisy


14.1  Nejdůležitější používané předpisy

Obec Cotkytle jedná a rozhoduje na základě zákonů, vyhlášek, nařízení a na základě obecně závazných vyhlášek a nařízení, které jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
- zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
- zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
- zákon č. 255/2012, kontrolní řád
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- zákon č. 320/2001, o finanční kontrole
- zákon č. 151/1997, o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
- zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
- zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

14.2  Vydané právní předpisy

Přehled právních předpisů vydaných obcí / vyhlášky

15.  Úhrady za poskytování informací


15.1  Sazebník úhrad za poskytování informací

Povinný subjekt je oprávněn – v souvislosti s poskytováním informací podle z. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši ůhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána.

16.  Licenční smlouvy


16.1  Vzory licenčních smluv

 Žádné vzory licenčních smluv dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá Obecní úřad Cotkytle stanovené.

16.2  Výhradní licence

 Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 žádné nejsou.

17.  Výroční zpráva


vyroční zpráva 2008

výroční zprava 2009

výroční zpráva 2010

výroční zpráva 2011

výroční zpráva 2012

výroční zpráva 2013

výroční zpráva 2014

výroční zpráva 2015

výroční zpráva 2016

výroční zpráva 2017

výroční zpráva 2018

výroční zpráva 2019

 


Vyřizování žádostí o informace


Žádosti o informace - rok 2017

investiční plány
nakládání s odpady 
zamestnanci OU
veřejné osvětlení v obci
třídění odpadu
plašiče ptáků

socialní bydlení

Žádosti o informace - rok 2018

uzemní plán
dluh obce
pověřenec gdpr
dopravní značení - firma
dopravní značení - firma II
smlouva + faktura dopravní značení
smlouva dopravní značení
podatelna obce
vedení podatelny
pracovní náplň


Žádosti o informace - rok 2019


cenova_nabidka
souhrnna_odpoved
stiznost_obec
stížnost obec zastupitelstvo
smlouva_kraj
domistav_zakazka
neexistujici dokument
protokol o kontrole spisové služby
zařazení zaměstnance do platové třídy
zařazení zaměstnance - doplněni

Žádosti o informace - rok 2020

Vyúčtování dotace
Zájezd na kulturní představení
Zájezd na kulturní představení II
Zájezd na kulturní představeni III
Technická zpráva
Povoleni stavby
Souhlasná stanoviska k opravě komunikace
Souhlasná stanoviska k opravě komunikace II
Podání dokumentů výborům
Název připravované stavby
Zápis ze schuze FV
Vyjádření orgánů ke stavbě
Souhrn MÚ Lanškroun
Stanoviska 3 odborů
Úřední deska
Kolaudační prohlídka
Kolaudační prohlídka - stížnost
kolaudace


 

Informace a přístup k osobním údajům


Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a serveru s fotografiemi. Osobní údaje (OÚ) jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k OÚ, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Obec Cotkytle
sídlo: Cotkytle 3, 563 01 Cotkytle, IČ 00278602, DS: ze3a4ha, telefon. 465 382 125, e-mail: obec@cotkytle.cz

Poveřenec pro ochranu OÚ: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bártlová, sídlo: Dolní Čermná 76, IČ: 01349341, DS, uaj2fgv, e-mail: dsomsl@dsomsl.cz, telefon: 733 714 700, úřední dny: pondělí a středa od 8.00 - 17.00 hod.

 

 

 

 

 

 

webkamera

kalendář

počasí

Počasí